නඩු

විද්‍යාල සහ විශ්වවිද්‍යාල 100ක්

Beifang ඉගැන්වීම් ආධාරක 5g ස්මාර්ට් කාර් අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයේ යුගයේ වේගය සමීපව අනුගමනය කරන අතර, Huawei、Baidu、CATARC(Tianjin) ඔටෝමෝටිව් ඉන්ජිනේරු පර්යේෂණ ආයතනය සහ චීන අභ්‍යවකාශ විද්‍යා හා තාක්ෂණ සංස්ථාව වැනි උසස් පාසල් 100 ක් සහ වෘත්තීය පාසල් සමඟ උපායමාර්ගික හවුල්කරුවන් වෙත ළඟා විය. .